indie

Indie1.Położenie

Indie są jednym z największych państw Azji, znajdującym się w Azji Południowej nad Oceanem Indyjskim. Terytorium kraju obejmuje cały Półwysep Indyjski zwany Dekanem wraz z nasadą, przyjmując kształt
spłaszczonego od północy czworoboku. Położenie: Azja Południowa nad Oceanem Indyjskim, od północy ograniczone masywem Himalajów, od wschodu Zatoką Bengalską,
a od zachodu Morzem Arabskim. Skrajne punkty – północny 37°06′N, południowy 8°04′N, zachodni 68°07′E, wschodni 97°25′E. Rozciągłość południkowa wynosi 3200 km, a równoleżnikowa 2800 km.
Indie graniczą z następującymi państwami:
Pakistan – 2912 km
Chiny – 3380 km
Nepal – 1690 km
Bhutan – 605 km
Mjanma – 1463 km
Bangladesz – 4053 km
poprzez wody terytorialne, Indie graniczą od południa ze Sri Lanką.
Linia brzegowa – 7001 km

naciśnij to

2.Literatura

Można wyróżnić trzy podstawowe etapy rozwoju literatur indyjskich – trwający od powstania Rygwedy (ok. 1400 p.n.e.) do ok. 200 p.n.e., okres zwany klasycznym trwający od ok. 200 p.n.e. do ok. X w.
i okres rozwoju literatur narodowych trwający do dziś. W pierwszym okresie powstały teksty religijne, uznawane za objawione (śruti) – wedy (sanhity), brahmany, aranjaki i upaniszady.
W okresie klasycznym rozwijała się obok literatury religijnej także literatura świecka. Najważniejszymi utworami literackimi tego okresu są purany oraz eposy Mahabharata i Ramajana.

3.Historia

Prehistoria i starożytność

Pierwsze ślady homo sapiens na terenie dzisiejszych Indii liczą przeszło 30 tys. lat. Od IV tysiąclecia p.n.e. datują się pierwsze cywilizacje rolnicze na subkontynencie indyjskim. Pierwsze cywilizacje
miejskie pojawiły się w trzecim tysiącleciu p.n.e. W XV w p.n.e. Ariowie podbili miejscowe plemiona. Utworzyły się liczne samodzielne królestwa. Zachodnie Indie zostały podbite najpierw przez władcę Persów Dariusza
w 518 p.n.e., a w 327 p.n.e.przez Aleksandra Macedońskiego. Następnie dochodziło do kilkukrotnego zjednoczenia terenów Indii i ponownego rozpadu na samodzielne królestwa.

Indie muzułmańskie i cywilizacja Mogołów

Islam dotarł do zachodnich Indii około roku 712. W XIV wieku niemal cały półwysep znalazł się pod panowaniem muzułmańskim. Następnie nastąpił ponowny rozpad,
aż do zjednoczenia kraju pod rządamiWielkich Mogołów. W 1498 dotarł do Indii Vasco da Gama. Imperium obejmujące niemal całe Indie i część Azji Środkowo-Wschodniej powstało
za czasów Akbara. Z czasem subkontynent stał się obiektem zainteresowaniaumacniających się mocarstw europejskich.